... حدیث راه

... راه را باید رفت

... حدیث راه

... راه را باید رفت

آخرین مطالب
فعلا ساکن این کره خاکی ام...
تا کی گذرم به آن طرف بیافتد...